การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


เที่ยวไป จาก ไอ.ซี.ดี. ลาดกระบัง ถึง ท่าเรือแหลมฉบัง

ขบวน
ไอ.ซี.ดี.
หัวตะเข้
แหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง
831
00:05
00:15
02:20
02:35
833
01:35
01:45
03:50
04:05
835
03:05
03:15
05:20
05:35
837
04:35
04:45
06:50
07:05
839
06:00
06:10
08:15
08:30
841
07:25
07:35
09:40
09:55
843
08:55
09:05
11:10
11:25
845
10:20
10:30
12:35
12:50
847
11:55
12:05
14:10
14:25
849
13:20
13:30
15:35
15:50
851
14:45
14:55
17:00
17:15
853
16:15
16:25
18:30
18:45
855
17:35
17:45
19:50
20:05
857
19:15
19:25
21:30
21:45
859
20:40
20:50
22:55
23:10

เที่ยวกลับ จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ถึง ไอ.ซี.ดี. ลาดกระบัง

ขบวน
ท่าเรือแหลมฉบัง
แหลมฉบัง
หัวตะเข้
ไอ.ซี.ดี.
832
04:05
04:20
06:20
06:30
834
05:35
05:50
07:50
08:00
836
07:05
07:20
09:20
09:30
838
08:35
08:50
10:50
11:00
840
10:00
10:15
12:15
12:25
842
11:25
11:40
13:45
13:55
844
12:55
13:10
15:10
15:20
846
14:15
14:30
16:30
16:40
848
15:55
16:10
18:10
18:20
850
17:20
17:35
19:35
19:45
852
18:45
19:00
21:00
21:10
854
20:15
20:30
22:30
22:40
856
21:30
21:45
23:45
23:55
858
23:50
00:05
02:05
02:10
860
01:15
01:30
03:30
03:40

** ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป


© 2014-2017 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด