การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


วันที่ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2017-07-24 11:01:01 โดย นายธีระวัฒน์ โอวาทสุวรรณ

ขบวน
Train No.
บริษัท
Client
จำนวน
Quantity
เทียบท่า
Port
หมายเหตุ
Remark
ขบวน
Train No.
บริษัท
Client
จำนวน
Quantity
เทียบท่า
Port
หมายเหตุ
Remark
831
NICD
THL
13
21
ฝั่ง C

สินค้า 855 วันที่ 23 ก.ค. 60
832
SSS
ESCO
NICD
7
14
13
ฝั่ง C
C3
สินค้า 855 วันที่ 23 ก.ค. 60
C1
833
NICD
34
ฝั่ง C
สินค้า 857 วันที่ 23 ก.ค. 60
834
NICD
34
ฝั่ง C
C1 สินค้า 858 วันที่ 23 ก.ค. 60
835
ECTT
34
ฝั่ง B
สินค้า 859 วันที่ 23 ก.ค. 60
836
ECTT
34
ฝั่ง B
B2 สินค้า 860 วันที่ 23 ก.ค. 60
837
ไม่มีเดิน
838
ไม่มีเดิน
839
งดเดิน
840
งดเดิน
841
ESCO
TIFFA
17
17
ฝั่ง B

842
ESCO
34
ฝั่ง B
B1, 3
843
SSS
THL
17
17
ฝั่ง C

844
SSS
34
ฝั่ง C
C3
845
THL
34
ฝั่ง C
846
SSS
ESCO
23
11
ฝั่ง C
C3
C1
847
ECTT
34
ฝั่ง B
848
ECTT
34
ฝั่ง B
B2
849
SSS
TIFFA
11
23
ฝั่ง C

850
SSS
THL
11
23
ฝั่ง C

C1, 3
851
NICD
34
ฝั่ง C
852
NICD
34
ฝั่ง C
C1
853
ESCO
34
ฝั่ง C
854
ESCO
34
ฝั่ง C
C1, 3
855
SSS
34
ฝั่ง B
856
SSS
34
ฝั่ง B
B1
857
ECTT
34
ฝั่ง B
858
ECTT
34
ฝั่ง B
B2
859
SSS
NICD
12
22
ฝั่ง C

860
SSS
NICD
12
22
ฝั่ง C
C3
C1
พิมพ์ใบจองแคร่นี้ | * = รอการตรวจสอบ
© 2014-2017 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด